foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W MIASTKU
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MIASTKU
Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.02.2007r.

Nazwa i adres placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miastku,
ul. Koszalińska 19, 77-200 Miastko
Tel. 059 857 25 37
woj. pomorskie

 

 Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty , art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

· Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.); 

· Statut Przedszkola Nr 1 w Miastku.

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 

§1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

 §2

W skład Rady Pedagogicznej  Przedszkola Nr 1 w Miastku wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni ww. placówce.

 §3

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu zebrań mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą to być: pracownicy administracyjni i obsługi przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele organizacji społecznych i związków działających na terenie przedszkola, przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzorującego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

§4

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

II. PODSTAWOWE ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§5

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,

3. Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw obywatelskich i Politycznych

4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,

5. Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci

 

III. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§6

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

Zatwierdzanie rocznych planów pracy,

Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

Ustalanie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

Przygotowywanie zmian statutu przedszkola,

Uchwalenie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków

IV. OPINIODAWCZE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 §7

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracy nauczyciela,

Projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu i środków specjalnych,

Kandydatury nauczycieli do przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

Przedszkolny zestaw programów,

Programy opracowane przez nauczycieli i przyjmowane do realizacji

Propozycję kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

 §8

 

Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego grona zespół, który przygotowuje opinię o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, opinie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 §9

 

Rada Pedagogiczna wydaję opinie w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencje przez organ prowadzący. 

 

V. KOMPETENCJE WNIOSKODAWCZE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 §10

Rada ma prawo do:

 

Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,

Dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania placówki,

Występowania do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonywanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

Wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

Występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola,

Występowania o zorganizowanie zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków),

Występowania o powołanie komisji problemowych w razie takiej potrzeby.

 VI. ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 §11

Rada Pedagogiczna wykonuje swe zadania zgodnie ze strategicznym i rocznym planem pracy przedszkola.

 §12

Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półrocznej pracy, po zakończeniu pracy w danym roku szkolnym, szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 §13

 Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są po zakończonych zajęciach wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi, podając projekt porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może odstąpić od tej zasady.

  §14

 Zebrania mogą być organizowane:

1. Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

2. Z inicjatywy przewodniczącego

3. Na wniosek organu prowadzącego przedszkole

4. Z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

 

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 

§15

Rada Pedagogicznaa w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach należących do jej kompetencji.

§16

Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§17

 Głosowanie nad uchwałą Rady może się odbywać w głosowaniu jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.

 §18

 W głosowaniu jawnym podejmowane są sprawy dotyczące organizacji pracy przedszkola, natomiast w głosowaniu tajnym podejmowane są sprawy osobowe pracowników.

 §19

 Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

 § 20

Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§21

Podjęte uchwały zamieszczane są w księdze protokołów Rady Pedagogicznej

 

VIII. KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 § 22

 Rada Pedagogiczna może powołać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje.

 § 23

 Działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności pracy przedszkola i pracy nauczycieli.

 § 24

 Komisje doraźne mogą być powoływane do opracowywania określonych problemów i realizowania zadań wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 § 25

 Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez Radę lub Komisję na wniosek przewodniczącego Rady.

 § 26

 Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

 IX. OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 § 27

 Do obowiązków przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:

Realizowanie uchwał Rady w trybie przyjętym przez nią i analizowanie stopnia realizacji tych uchwał;

Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy przedszkola;

Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

Przedstawianie Radzie dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;

Prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie jej członków w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem z podaniem projektu porządku obrad. Terminu tego nie uwzględnia się przy zwoływaniu nadzwyczajnych posiedzeń Rady.

 

X. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§ 28

 Do obowiązków członków Rady Pedagogicznej należy:

1.       Współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
2.       Czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej Komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;
3.       Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
4.       Przestrzeganie prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów;
5.       Składanie przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań;
6.       Nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

XI. DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 § 29

Posiedzenia Rady Pedagogicznej rozpoczyna się od: zatwierdzenia porządku obrad, zapoznania z realizacją uchwał i wniosków oraz wniesienia uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.

§ 30

 Z zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania Komisji sporządza się protokół i wpisuje się go do księgi protokołów Rady w terminie 7 dni od posiedzenia.

 §31

 Protokół sporządza protokolant wybrany z pośród członków Rady, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz uwzględniając w nim tytuł, datę, listę obecności nauczycieli z odnotowaniem osób nieobecnych.

 § 33

 Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek przewodniczącemu obrad w terminie 7 dni od zapoznania z jego treścią.

 § 34

 Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

 

 XII. KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§ 35

 Podstawowym Dokumentem Rady jest Księga protokołów Rady Pedagogicznej, która jest przechowywana w szafie, w gabinecie dyrektora.

§ 36

Księga protokołów jest opieczętowana, podpisana przez dyrektora a strony w niej są ponumerowane.

§ 37

 Księgę protokołów należy udostępniać  na trenie przedszkola jej nauczycielom i innym upoważnionym osobom.

  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc regulamin dotychczas obowiązujący.
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 w Miastku w dniu 01.02.2007r.

Gości na stronie

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

7.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl