foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MIASTKU

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ IV. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ V. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ VI. OBIEG DOKUMENTÓW

ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

ROZDZIAŁ VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

1. strukturę organizacyjną przedszkola,

2. zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§ 2

Przedszkole jest placówką publiczną , nieferyjną.

Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową Gminy Miastko, przy pomocy której Dyrektor wykonuje zadania przedszkola.

§ 3

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN ,oraz Burmistrza Miastka.

§ 4

Dyrektor Przedszkola jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.


ROZDZIAŁ II. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§ 5

1. Kierownikiem Przedszkola jest Dyrektor.

2. Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor kieruje Przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych

§ 6

1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

2. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miastko.

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 7

Strukturę organizacyjną stanowi:

1. Dyrektor
2. Wicedyrektor
3. Rada Pedagogiczna
4. Pracownik administracji
5. Pracownicy obsługi

§ 8

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa Statut przedszkola oraz regulaminy wewnętrzne.

§ 9

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1. praworządności,
2. służebności wobec społeczeństwa,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. kontroli wewnętrznej,
6. podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
7. wzajemnego współdziałania.

§ 10

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, oraz procedurami wewnętrznymi do przestrzegania których są zobowiązani.
2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady wyboru rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty.
3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

ROZDZIAŁ IV. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 13

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a także na podstawie innych aktów wykonawczych w szczególności:

1) przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
2) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno Pedagogicznoej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,
b) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
c) konsultacje psychologiczno-pedagogiczne na placówce,
d) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,
e) diagnozowanie środowiska rodzinnego,
f) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,
g) rozpoznawanie przyczyn trudności w działaniu edukacyjnym i zabawowym,
h) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
i) organizowanie różnych form współpracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
j) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
k) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
l) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniu wyrównującym szanse edukacyjne dziecka,
m) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
n) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
o) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
r) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami

3) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4) podtrzymuje dziedzictwo kulturowe i tradycję regionalną poprzez przybliżenie dzieciom różnych kultur, wdraża do poszanowania odrębności kulturowej i zachowania tradycji wobec własnego języka, zwyczajów, przekonań;
5) buduje system wartości- wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, w tym co jest dobre, a co złe;


ROZDZIAŁ V. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

§ 14

1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
5) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
7) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
9) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

§ 15

Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§ 16

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.
3) koordynowanie współdziałania przedszkola z dostawcami
4) wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora

§ 17

Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 18

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

§ 19

1.Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji wszystkich pracowników określa Statut przedszkola.
2. Opis stanowiska pracy, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności znajduje się w Aktach osobowych wszystkich zatrudnionych w przedszkolu pracowników.

ROZDZIAŁ VI. OBIEG DOKUMENTÓW

§ 20

1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Miejskiego nr 1 w MIastku opracowana na podstawie przepisów prawa. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 21

Obieg dokumentów finansowych określa Zasady (polityka) Rachunkowości wraz z instrukcjami .

ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 22

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie ze Statutem przedszkola oraz funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.
2. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
3. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§ 23

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji zadań statutowych przez przedszkole.
2. Celem kontroli jest w szczególności:
1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do podnoszenia jakości pracy przedszkola,
2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa, oraz procedurami wewnętrznymi.
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie.
4) skuteczność i efektywność działania.
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Wszyscy pracownicy przedszkola, w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

§ 25

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Dyrektor Przedszkola

Gości na stronie

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

8.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl